17/PŁ/2019 zapytanie ofertowe – wybór Wykonawcy świadczącego usługę kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych przyległych do zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o. o. w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych  przyległych do zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o. o. w Katowicach

Termin realizacji: od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.05.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 17/PŁ/2019.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – szczegółowy zakres obowiązków.
  3. Załącznik nr 2 – wykaz powierzchni terenów zielonych.
  4. Załącznik nr 3 – graficzna inwentaryzacja.
  5. Załącznik nr 4 – granice terenów.
  6. Oświadczenie ZUS,US
  7. Formularz ofertowy