18/PŁ/2019 zapytanie ofertowe ponowione – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38a/11 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38a/11 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 13.05.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.05.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 18/PŁ/2019.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US