1a/2019/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie miejsc postojowych wraz z ogrodzeniem systemowym przy ul. Kominka 1, 3 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie miejsc postojowych wraz z ogrodzeniem systemowym przy ul. Kominka 1, 3 w Katowicach.
Termin realizacji: do dnia 30.09.2019 r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 28.06.2019 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 1a/2019/DK.
Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 przedmiar.
  3. Załącznik nr 2 mapa zasadnicza.
  4. Załącznik nr 3 inwentaryzacja.
  5. Załącznik nr 4 wzór umowy.
  6. Formularz ofertowy
  7. Oświadczenie ZUS,US