1a/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa kamery inspekcyjnej z ruchomą sondą dla Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: dostawę kamery inspekcyjnej z ruchomą sondą.

Termin realizacji: do dnia 30.04.2020 r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 10.03.2020 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 1a/2020/DK.
Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik do zapytania ofertowego.
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS,US