1/DI/2018 zapytanie ofertowe – świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leopolda w Katowicach.

Zamawiający –  Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego , składającego się z trzech segmentów  na działce nr 16/13 przy ul. Leopolda w Katowicach – w stanie technicznym „ pod klucz” – standard TBS oraz wykonanie zagospodarowania terenu : droga dojazdowa i parkingi, chodniki, ogrodzenie, oświetlenie terenu, zieleń niska i wysoka , elementy małej architektury, plac zabaw) i wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu, a także (w ograniczonym zakresie) w okresie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane przez wybranego w niniejszym postępowaniu Wykonawcę dysponującego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Termin składania ofert: 26.06.2018 r. godz. 10:00

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.06.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis powinien zawierać nr zamówienia 1/DI/2018 i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Projekt umowy.
  4. Wykaz wykonanych usług.
  5. Wykaz osób uczestniczących w realizacji.
  6. Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
  7. Zaświadczenie ZUS,US

Zmiany do zapytania ofertowego

Protokół z porównania ofert