1/MM/2019 zapytanie ofertowe ponowione – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 3/11 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 3/11 w Katowicach.
Termin realizacji: 26.07.2019 r.
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.06.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul.Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 1/MM/2019.
UWAGA ! Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp., w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Do oferty należy dołączyć kosztorys.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar.
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS,US