2/2023/DK zapytanie ofertowe – przeprowadzenie prac antykorozyjnych blacharki osłonowej instalacji wentylacyjnej na wysokim dachu budynku przy ul. Krasińskiego 14B-K w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie prac antykorozyjnych blacharki osłonowej instalacji wentylacyjnej na wysokim dachu budynku przy ul. Krasińskiego 14B-K w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.06.2023 r.
Termin składania ofert: do dnia 12.04.2023 r. do godz. 10:00
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana osobiście w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu – załącznik nr 2. Opis koperty lub tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 2/2023/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar.
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne