2/2023/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 65/2 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 65/2 w Katowicach.
Termin realizacji: 31.03.2023 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.03.2023 r. do godz. 10:00 
UWAGA ! Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie, lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu „ oferta formularz”. Tytuł e – maila powinien zawierać nr zapytania tj. 2/2023/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne