2/2024/DK zapytanie ofertowe – wykonanie okresowej 5-cio letniej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia oraz wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów, oraz uziemień instalacji i aparatów na zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie okresowej 5-cio letniej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia oraz wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów, oraz uziemień instalacji i aparatów na zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.07.2024 r.

Termin składania ofert: w dniu 29.03.2024 r. biuro Spółki przy ul. Krasińskiego 14 będzie nieczynne – w związku z tym termin składania ofert zostaje przedłużony do 02.04.2024 r. do 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana osobiście w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ofertowym. Opis koperty lub tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 2/2024/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – wykaz budynków
  3. Projekt umowy.
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS, US
  6. Oświadczenie sankcyjne