2/MM/2024 zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych polegających na naprawie izolacji płyty balkonowej z wymianą płytek na nawierzchnię bezspoinową, zgodnie z załączonym przedmiarem

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych polegających na naprawie izolacji płyty balkonowej z wymianą płytek na nawierzchnię bezspoinową, zgodnie z załączonym przedmiarem  (załącznik nr 1).

Termin realizacji: do dnia 31.04.2024 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 21.02.2024 r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 02/MM/2024, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

UWAGA! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne