2/2018/kk ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na : dostawę i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach) wraz z wykonaniem niezbędnych prac konserwacyjno- porządkowych ( wg potrzeb ) polegających na wyczyszczeniu z osadzonego kamienia elementów logoterm wraz z pomalowaniem zardzewiałych części elementów wsporczych, w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS (cenę należy podać jednostkowo tj. dla 1szt.).

Termin realizacji: 30.05.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 2/2018/KK.

Uwaga ! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. e sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US