2/2018/MH Zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 95/4 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 95/4 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 29.01.2018 r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 15.01.2018 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 2/2018/MH.

Uwaga!
Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.
Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys szczegółowy wykonania robót.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US