2/2019/DK zapytanie ofertowe – dostawa i montaż wiaty rowerowej przy ul. Szwana w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: dostawę i montaż wiaty rowerowej przy ul. Szwana w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.08.2019 r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 08.07.2019 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 2/2019/DK.
Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – opis wymaganych parametrów wiaty rowerowej.
  3. Załącznik nr 2 – przykładowy plan wiaty z rozmieszczeniem rowerów.
  4. Załącznik nr 3 – oczekiwany sposób mocowania rowerów do uchwytów.