2/2019/KK zapytanie ofertowe – Dostawa i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes (wraz z demontażem niesprawnych) w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach) w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na : dostawę i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes (wraz z demontażem niesprawnych) w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach), w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS (cenę należy podać jednostkowo tj. dla 1szt.)

Termin realizacji: 30.05.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.02.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 2/2019/KK.

Uwaga ! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US