3/2019/MSZ zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 3A/3 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 3A/3 w Katowicach. Zakres niezbędnych do wykonania prac remontowych zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym  załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin realizacji: 15.03.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.02.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 3/2019/MSZ.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik do zapytanie ofertowego.
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US