2/2020/KK zapytanie ofertowe – dostawa i montaż klap zwrotnych (zasuw burzowych szt. 4) w studiach kanalizacyjnych w rejonie budynków mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. Krasińskiego 14, ul. Saint Etienne1-7a, u. Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: dostawę i montaż klap zwrotnych (zasuw burzowych szt. 4) w studiach kanalizacyjnych w rejonie budynków mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. Krasińskiego 14, ul. Saint Etienne1-7a, u. Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 29.06.2020 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 19.05.2020 roku do godziny 10:00 w tytule podając numer zamówienia 2/2020/KK.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz” – załącznik nr 1. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 02/2020/KK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar robót.
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS,US