26/MH/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na: świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. Przedmiot zapytania obejmuje bieżące wykonywanie drobnych napraw i konserwacji ogólnobudowlanych (wg rzeczywistych i stwierdzonych potrzeb) o zakresie rzeczowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na podstawie stawek podanych w ofercie i zasadach określonych w załączniku.

 

Termin realizacji: od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 21.12.2017 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 26/MH/2017.

 

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2 – umowa
  4. Formularz oferty
  5. Oświadczenie ZUS, US