2B/2018/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia zieleni na powierzchni 1430 m2 na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia zieleni na powierzchni      1430 m2 na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.08.2018 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 16.07.2018 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki  przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 2B/2018/DK.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Oferta powinna zawierać dodatkowo zestawienie materiałowe wraz z podanymi cenami jednostkowymi.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenów zielonych wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym w załączniku nr 1 na osiedlu mieszkaniowym    przy ul. Pod Kasztanami 41-83 stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. w celu uzyskania dodatkowych informacji pomocnych w obliczeniu ceny ofertowej.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Mapa terenów zielonych.
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US