2/DI/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – budowa instalacji monitoringu na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym przy ul. Sławka w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: budowę instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym oraz instalacją transmisji bezprzewodowej na osiedlu mieszkaniowym “Różanym” zlokalizowanym przy ul.: Sławka w Katowicach

Termin realizacji: do dnia 30.09.2018 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 09.07.2018 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 2/DI/2018.

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie. Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kalkulację wykonania robót.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Wykaz wykonanych usług.
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Rzuty sieci z rozmieszczeniem kamer