3/2022/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 77/1 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 77/1 w Katowicach.

Termin realizacji: 21.11.2022r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.10.2022r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 3/2022/RM.

 

UWAGA ! Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie, lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu „formularz oferty” – załącznik nr 2. Tytuł e – maila powinien zawierać nr zapytania tj. 3/2022/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne