3/2023/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Saint Etienne 6/8 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Saint Etienne 6/8 w Katowicach. Zakres zamówienia zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji: 14.04.2023 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.03.2023 r. do godz. 10:00
UWAGA ! Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie, lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu „ formularz oferty”. Tytuł e – maila powinien zawierać nr zapytania tj. 3/2023/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę. Do oferty należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar robót.
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne