3/2023/DK zapytanie ofertowe – wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych, usługowych i garażowych przy ul. Sławka 26 – biuro administracji terenowej KTBS, Sławka 26 – garaż dwupoziomowy, Sławka 26A, Sławka 26C w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych, usługowych i garażowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o. o. w oparciu o art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351 z póź. zm.) przy ul. Sławka 26 – biuro administracji terenowej KTBS, Sławka 26 – garaż dwupoziomowy, Sławka 26A, Sławka 26C w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.06.2023 r.

Termin składania ofert: do dnia 12.04.2023 r. do godz. 10:00
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana osobiście w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu – załącznik nr 2. Opis koperty lub tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 3/2023/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne