3/2023/RM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 45/4 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 45/4 w Katowicach.

Termin realizacji: 31.05.2023 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 17.04.2023 r. do godz. 10:00

UWAGA ! Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie, lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu „formularz oferty ” – załącznik nr 2. Tytuł e – maila powinien zawierać nr zapytania tj. 3/2023/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne