3/2024/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 40/2 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 40/2 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 05.04.2024 r.

Termin składania ofert: do dnia 26.03.2024 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana osobiście w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ofertowym. Opis koperty lub tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 3/2024/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar.
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne