3/2024/DK zapytanie ofertowe – przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji fotowoltaicznej na zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji fotowoltaicznej zabudowanej w budynkach mieszkalnych, polegającej na kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji fotowoltaicznej a w szczególności wykonaniu pomiaru napięcia stałego obwodu, pomiar rezystencji uziemienia, kontrola złączy MC4, kontrola stanu technicznego konstrukcji wsporczej wraz z kontrolą łączeń montażowych i balastu paneli oraz kontrola osprzętu elektrycznego po stronie instalacji PV na zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.04.2024 r.

Termin składania ofert: w dniu 29.03.2024 r. biuro Spółki przy ul. Krasińskiego 14 będzie nieczynne – w związku z tym termin składania ofert zostaje przedłużony do 02.04.2024 r. do 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana osobiście w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ofertowym. Opis koperty lub tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 3/2024/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 -dane instalacji PV
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne