3/MM/2022 zapytanie ofertowe – 1)remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 53/3; 2)remont garażu G-2 w budynku przy ul. Pod Kasztanami 53

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: 

  1. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 53/3 w Katowicach.
  2. Remont garażu G-2 w budynku przy ul. Pod Kasztanami 53 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 24.06.2022 r. do godz. 10:00

Wymagany termin realizacji zamówienia: 29.07.2022 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac

Uwaga! Oferta może być składana  drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 3/MM/2022, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar remont lokalu.
  3. Przedmiar remont garażu.
  4. Formularz oferty remont lokalu.
  5. Formularz oferty remont garażu.
  6. Oświadczenie ZUS, US
  7. Oświadczenie sankcyjne