3/MM/2024 zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 2/12 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 2/12 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 08.03.2024 r. do godz. 10:00.

Termin realizacji: od dnia 30.04.2024 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres:sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 3/MM/2024, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

UWAGA! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne