3/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA I MONTAŻ KLAP ZWROTNYCH ( ZASUW BURZOWYCH SZT. 4 ) W STUDNIACH KANALIZACYJNYCH W W WYBRANYCH ZASOBACH KTBS – PONOWIENIE

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: dostawę i montaż klap zwrotnych ( zasuw burzowych szt. 4 ) w studniach kanalizacyjnych  w rejonie budynków mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. Krasińskiego 14 szt.1,    ul. Saint Etienne 1 szt.1, ul. Saint Etienne 2 – 7A szt.1, ul. Bohaterów Monte Cassino 2 – 2i szt.1 w Katowicach.,

Termin realizacji: 24.08.2020r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.07.2020r. do godz. 1000  w tytule podając nr zamówienia 3/2020/RM.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

UWAGA ! Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu „ Formularz ofertowy” – załącznik nr 1. Tytuł e – maila powinien zawierać nr zapytania tj. 3/2020/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2.  Formularz ofertowy
  3.  Oświadczenie ZUS_US