33/NS/2019 zapytanie ofertowe – świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o. Przedmiot zapytania obejmuje bieżące wykonywanie drobnych napraw i konserwacji ogólnobudowlanych (wg rzeczywistych i stwierdzonych potrzeb) o zakresie rzeczowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na podstawie stawek podanych w ofercie i zasadach określonych w załączniku.

Termin realizacji: 31.12.2020 r.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.12.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 33/NS/2019.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik do zapytania – spis budynków.
  3. Projekt umowy
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS,US