3/DI/2018 zapytanie ofertowe – świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową: skablowanie istniejącej linii napowietrznej 110 kV w na odcinku wzdłuż działki 2/79 w Katowicach przy ul. Witosa.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową:  skablowanie istniejącej linii napowietrznej 110 kV  w na odcinku wzdłuż działki 2/79 w Katowicach przy ul. Witosa.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 30.07.2018 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 3/DI/2018.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe.

  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy.
  3. Wykaz wykonanych usług.
  4. Wykaz osób uczestniczących w realizacji.
  5. Projekt budowlany zadania inwestycyjnego
  6. Oświadczenie ZUS,US