3/MM/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – kompleksowa pielęgnacja terenów zielonych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy świadczącego usługę kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych przyległych do zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. w Katowicach.

Szczegóły zamówienia w zapytaniu ofertowym.

Termin realizacji usługi: od 1 czerwca 2018 r. do 31.05.2019 r.

Termin składania ofert: do 15.05.2018 r. do godz. 10:00

Uwaga!

Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym terenów zielonych przyległych do zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. w celu uzyskania dodatkowych informacji pomocnych w obliczeniu ceny ofertowej.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Zakres obowiązków.
  5. Wykaz powierzchni terenów zielonych.
  6. Graficzna inwentaryzacja.
  7. Granice terenów.
  8. Dokumentacja fotograficzna.