3/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego pieszo-jezdnego przy ul. Dębowej 26-26b w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na Remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego pieszo- jezdnego wykonanego z kostki brukowej włączenie ze studzienkami kanalizacyjnymi przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Dębowej 26-26b  w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji: 22.06.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.03.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 3/NS/2018.

Uwaga ! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US