4/2023/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 2b/19 w Katowicach.

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 2b/19 w Katowicach.
Zakres zamówienia zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Oferty należy składać w terminie do dnia:  24.03.2023 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres:sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 04/2023/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1-przedmiar
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne