4/2023/DK zapytanie ofertowe – Wykonanie dostawy i montażu dwóch wiat gospodarczych do składowania odpadów wielkogabarytowych wraz z robotami towarzyszącymi na terenach przyległych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: dostawę i montaż dwóch wiat gospodarczych do składowania odpadów wielkogabarytowych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Dębowej 26÷26b, Sportowej 27÷27d, Pod Kasztanami 41÷83 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.07.2023 r.

Termin składania ofert: do dnia 12.04.2023 r. do godz. 10:00
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana osobiście w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu – załącznik nr 4. Opis koperty lub tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 4/2023/DK, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2 lokalizacja
  4. Załącznik nr 3 lokalizacja
  5. Formularz oferty
  6. Oświadczenie ZUS, US
  7. Oświadczenie sankcyjne