4/2023/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 61/4 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 61/4 w Katowicach.

Termin realizacji: 16.06.2023 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.05.2023 r. do godz. 10:00 

UWAGA! Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie, lub drogą mailową na adres:sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu „Formularz ofertowy” – załącznik nr 2. Tytuł e – maila powinien zawierać nr zapytania tj. 4/2023/RM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne