4/2024/DK ZAPYTANIE OFERTOWE –Wykonanie bez spoinowej niepalnej izolacji termicznej stropu piwnic metodą natryskową wełną mineralną o łącznej powierzchni docieplenia 990 m2 w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: remont stropu piwnic polegające na wykonaniu bez spoinowej niepalnej izolacji termicznej stropu piwnic metodą natryskową wełną mineralną o grubości izolacji 8 cm, współczynniku przewodzenia ciepła izolacji co najmniej 0,035 [W/(m*K)] i klasie reakcji na ogień „A1”. Łączna powierzchnia docieplenia wynosi 990 m2 przy ul. Kominka 1, 3, Kubiny 9, Warmińska 10, 12, Złota 17A w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.10.2024 r.

Termin składania ofert: do dnia 08.07.2024 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana osobiście w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu – załącznik nr 7. Opis koperty lub tytuł e-maila powinien zawierać  nr zapytania tj. 4/2024/DK, a treść – nazwę przedmiotu, zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar
  3. Projekt umowy
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS, US
  6. Oświadczenie sankcyjne