4/MM/2022 ZAPYTANIE OFERTOWE -REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY SKOWROŃSKIEGO 3A/5 W KATOWICACH.

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Skowrońskiego 3a/5 w Katowicach.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Termin realizacji: do dnia 31.08.2022 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 09.08.2022 r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 4/MM/2022, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar 1
  3. Przedmiar 2
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS, US
  6. Oświadczenie sankcyjne