4/2018/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – usunięcie 11 szt. drzew i frezowanie 12 szt. pniaków wraz z wywozem i utylizacją odpadów na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Obroki 43 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: usunięcie 11 szt. drzew i frezowanie 12 szt. pniaków wraz z wywozem i utylizacją odpadów na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Obroki 43 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.01.2019 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 30.10.2018 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki  przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 4/2018/DK.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1-przedmiar
  3. Załącznik nr 2 – mapka z lokalizacją drzew
  4. Załącznik nr 3 – zezwolenie na wycinkę
  5. Załącznik nr 4 – zezwolenie na niszczenie gniazd
  6. Formularz oferty
  7. Oświadczenie ZUS, US