4/2018/KK ZAPYTANIE OFERTOWE – remont instalacji centralnego ogrzewania polegający na wymianie zaworów przelotowych odcinających dn 15 i zaworów odpowietrzających automatycznych.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania polegający na wymianie zaworów przelotowych odcinających dn 15 i zaworów odpowietrzających automatycznych zamontowanych w skrzynkach regulacyjnych w lokalach mieszkaniowych i użytkowych zgodnie z załączonym obmiarem robót.

Termin realizacji : 30.06.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.03.2018 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 4/2018/KK.

Uwaga ! Oferta powinna być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. W sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US