4/2018/MSZ ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 97/1 w Katowicach

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maj 97/1 w Katowicach. Zakres niezbędnych do wykonania prac remontowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

Termin realizacji: 19.10.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.10.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 4/2018/MSZ.

 Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar.
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US