4/2018/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RÓWNOLEGŁA 7/33 W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Równoległa 7/33 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót.

 

Termin realizacji: 30.11.2018 r.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.10.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 4/2018/RM.

 Uwaga ! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

UWAGA !  Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp., w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US