4/2019/DK zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 81/2 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 81/2 w Katowicach

Termin realizacji: do dnia 15.11.2019 r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 16.10.2019 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 4/2019/DK.
Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – przedmiar
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS,US