4/2019/MSZ zapytanie ofertowe – remont daszków nad elewacją w budynkach przy ul. Marcinkowskiego 2A-C, 4A-C, 6A-C w Katowicach.

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: remont daszków nad elewacją w budynkach przy ul. Marcinkowskiego 2A-C, 4A-C, 6A-C w Katowicach. Zakres niezbędnych do wykonania prac remontowych zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin realizacji: 30.06.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 4/2019/MSZ.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe i przedmiar.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US