4/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie odwodnienia terenu osiedla przy ul. Górniczego Stanu 79-85 w Katowicach z wykorzystaniem systemu ACO-DRAIN i DRENOTUBE

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie odwodnienia terenu osiedla przy ul. Górniczego Stanu 79-85 w Katowicach z wykorzystaniem systemu ACO-DRAIN i DRENOTUBE

Termin realizacji: do dnia 30.04.2020 r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 19.03.2020 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 4/2020/DK.
Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Formularz ofertowy
  10. Oświadczenie ZUS,US