4/MM/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14G/17 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 14G/17  w Katowicach.

 

Termin realizacji: do dnia 30.05.2018 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym: w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 07.05.2018 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 04/MM/2018.

 

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Uwaga! Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys szczegółowy wykonania robót.

Załączniki:

  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Przedmiar
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US