4/PŁ/2019 Zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych polegających na wymianie kaset domofonowych w poszczególnych budynkach mieszkalnych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych polegających na demontażu istniejących kaset domofonowych i dostawie oraz montażu nowych kaset domofonowych na osiedlach mieszkaniowych w Katowicach przy ulicach Kominka 1,3; Krasińskiego 14-14k; Kubiny 9; Warmińska 10,12; Złota 17a.

Termin realizacji: 31.05.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.01.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 4/PŁ/2019.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US