5/2018/PŁ ZAPYTANIE OFERTOWE – budowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlach mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul.: Marcinkowskiego 2a-b – 6a-b; Szerokiej 21,23,25; Złotej 17a; Kominka 1-3; Kubiny 9; Warmińskiej 10-12 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: budowę instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlach mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul.: Marcinkowskiego 2a-b – 6a-b; Szerokiej 21,23,25; Złotej 17a; Kominka 1-3; Kubiny 9; Warmińskiej 10-12 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.07.2018 r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 11.05.2018 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 5/2018/PŁ.

Uwaga!
Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys szczegółowy wykonania robót.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US