5/2018/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 75/1 W KATOWICACH.

 

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Pod Kasztanami 75/1 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót.

Termin realizacji: 31.01.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.12.2018 r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 5/2018/RM.

Uwaga ! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

UWAGA !  Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp., w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US