6/2019/KK zapytanie ofertowe – okresowa kontrola stanu technicznego budynków stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w oparciu o art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2003r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami), przewiduje przeprowadzenie okresowej kontroli (przegląd 5 letni) stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki i otoczenia oraz wykonanie badania instalacji elektrycznej  i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń i przewodów, badanie skuteczności ochrony od porażeń, sprawdzenie rezystencji WLZ, kabli i przewodów, badanie skuteczności ochrony od porażeń wraz ze zbadaniem wyłączników RCD w obiektach budowlanych będących własnością KTBS Sp. z o. o. zlokalizowanych na terenie miasta Katowice (zgodnie z załącznikiem nr 1). W ofercie cenowej (załącznik nr 2) należy określić cenę w rozbiciu na poszczególne budynki, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Termin realizacji : 25.07.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.06.2019 r. do godz.: 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach  w tytule podając nr zamówienia 6/2019/KK.

Uwaga ! Oferta może być składana TYLKI I WŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US