5/2019/MSZ zapytanie ofertowe – dostawa, montaż znaków pionowych oraz malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: 

  • Odmalowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
  • Dostawę oraz montaż słupów pod znaki drogowe (aktualne słupki zdemontować)
  • Dostawę oraz montaż znaków pionowych wraz z obejmami

Termin realizacji: 30.06.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.05.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 5/2019/MSZ.

Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar.
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS,US